Socialtjänsten kan kidnappa dina barn!

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

Historiskt sett har Sverige och Norden varit mycket stabila och attraktiva länder för många människor, främst på grund av social välfärd och en god levnadsstandard. Men under de senaste åren har konstiga saker pågått. Skandinavien upplever nu en ökning av organiserad brottslighet och oroligheter bland personer med utländsk bakgrund, men också bland etniska svenskar och skandinaver som anser att Sverige och övriga Norden går åt fel håll. Men alla vet det här, alla har hört det här. Det spelar ingen roll  varifrån du får dina nyheter, alla har vid något tillfälle berättat om de ökande spänningarna i Norden.

Den mest upprörande delen är dock inget av detta. Norge, Sverige och Danmark är tre länder i vilka modern människohandel pågår. I tre andra länder, nämligen Polen, Ryssland och Tjeckien har till och med presidenterna fördömt Socialtjänsternas ageranden. Det tog mig ett tag att förstå vad de verkligen menade med kidnappning och människohandel, men jag började snart inse den hemska verkligheten.

Så här fungerar det:
Socialtjänsten i Sverige och Danmark samt Barnevernet i Norge är socialkontor som har rätt att "ta hand om" barn och minderåriga medborgare (hela vägen upp till 18 år!) om deras föräldrar anses vara "dåliga för barnen". Och här blir det verkligen läskigt: socialarbetarna hos dessa kontor kan "ta hand om barnen" och faktiskt isolera dem från sina föräldrar helt utan att behöva fråga några andra myndigheter eller att behöva några som helst dombeslut! Detta är egentligen som en stat i staten. De oftast helt välmående barnen blir "placerade" i främlingars hem (så kallade familjehem, eller fosterhem) eller i "speciella boenden" där de blir "utbildade" för att kunna leva som "vanliga människor".

Det är precis så fruktansvärt och overkligt som det verkar, jag är rädd. Socialarbetarna kan faktiskt ta vilket barn de vill, de kidnappar barnen och kommer sedan med verklighetsfrämmande ursäkter som att "hon eller han grät i skolan", eller "han vaknar inte förrän vid halv sju på morgonen". Föräldrar och barnen själva får naturligtvis psykiska ärr för hela livet som inte läks. Många av dem kan aldrig bli av med sin osäkerhet och deras chock efter minnena av att bli tvångsomhändertagna av POLISEN. Ja, du läste rätt. Polisen i Sverige kan mycket lätt komma till just ditt hus och ta ditt barn helt utan någon anledning om de blivit tillkallade av en socialsekreterare.

Precis som i alla andra länder finns det naturligtvis rättsprocesser. Men du blir aldrig kallad till domstol förrän tre månader efter att ditt barn blivit kidnappat. Statistiskt sett är domstolarna helt överens med socialtjänsten i 90% av alla fall. Om man läser papper från en domstol kan man läsa saker som att "deras barn verkade instabila", "föräldrarna samarbetade inte med myndigheterna" eller något annat som varken är objektivt eller förenligt med gällande lagar. Och innan du blir kallad till domstolen som börjar odemokratiskt sent så kommer du att ha fått tusentals papper från domstolen och socialtjänsten själva... Det verkar inte bättre än att de vill göra dessa människor så instabila att de inte kan göra motstånd när myndigheterna tar deras barn ifrån dem helt utan någon anledning alls. Det är på alla sätt jämförbart med texterna från Franz Kafka eller övergreppen mot barn och familjer som skedde i Nazityskland. 

Men varför diskuterar då inte samhället detta uppenbara problem? Allt detta måste vara fel, eller hur?! Visst, samhället diskuterar detta. De diskuterar hur mycket Socialtjänsten och Barnevernet gör för barnen, och hur bra barnen mår efter att ha separerats från sina föräldrar. I Norge talar de till och med om att ge Barnevernet ännu fler resurser (de har redan extrema summor pengar) för sina goda gärningar. Fastän så många barn, föräldrar och människorättsorganisationer visar grov kritik mot allt detta, så nämns det knappt i svensk media. Vad sägs om att då diskutera detta med socialtjänsten själva? Nja, de kommer inte att acceptera en intervju. Och medierna verkar ofta "glömma" att ringa dem. I  några få fall gör de kanske en intervju, men du kommer bara att få höra ett svar som liknar: "Nej, nej, du har missförstått detta." Ofta ljuger Socialtjänsten rakt ut, om de inte lyckas slingra sig, de vill ju inte gärna bli av med jobbet när de har svårt att finna andra jobb. I Norge kunde även en socialsekreterare höras säga i TV: "Barn ägs ju inte av föräldrarna själva, utan de ägs av staten, och det finns forskning som visar att barn aldrig mår bra hos sina biologiska föräldrar." Ett mycket fint nazistiskt uttalande kan man tycka, och det är också intressant att personen i fråga verkar tro att det finns någon annan form av förälder än den riktige föräldern. 

Utbildningskravet för att kunna arbeta med barn i dessa socialkontor är inte särskilt högt. De är något som kallas för "socionom", vilket motsvarar ett år på universitet. Några av dem kallar sig socionomer utan att arbeta inom socialtjänsten, och det är ett växande bekymmer i Sverige, Norge och Danmark. Särskilt i Sverige och Norge finns det privatägda företag som arbetar med att "ta hand om barn." Dessa företag är nästan alltid obekvämt  överfinansierade av staten. De anställda hos socialtjänsten känner i regel ägarna till dessa företag och korruptionsexperter är säkra på att de kidnappar barn i stora antal bara för att dessa företag ska kunna få ännu fler medel från staten. Det slutar inte där: en socionom kan få betalt upp till 70 000 kronor bara för att skriva under på att ett visst företag är kvalificerat för att ta andra människors barn.

Och förresten, barnen blir fråntagna sina telefoner. Socialtjänsten ser till att barnen inte får hålla kontakt med någon. Barnen har inte "rätt" att prata med någon utan övervakning av en socialsekreterare eller den sk. "familjehemsmamman". De är oftast helt isolerade från sina föräldrar, och varje dag får de instruktioner som "gör det här" och "du borde inte göra det". De kan skickas från en del av Sverige till en helt annan del. Det är inte ovanligt att en socialsekreterare trakasserar eller mobbar dessa stackars barn och både Sverige och Norge har fått mycket kritik från både FN och EU gällande hur privatpersoner och barn blir trakasserade och får sina privatliv förstörda. Andra intressanta fakta är till exempel att många socialarbetare som "arbetar med barn" inte har haft egna biologiska föräldrar när de växte upp. De kan  ofta ha blivit kidnappade av Socialtjänsten själva. Ett annat intressant faktum är att de ofta inte har egna barn och kan ha någon form av störning som gör att de inte heller kan få egna barn. Ännu mer upprörande är att fullt friska barn med ordentliga föräldrar väldigt enkelt kan adopteras av utomstående människor, ett par som inte kan ha egna barn, homosexuella som vill ha en småtting och det finns även fall där människor gör det bara för att få bidrag från staten.

Det här är diktatur av den värsta sorten, en tystgående och ond form av förtryck som måste exponeras. Anledningen till denna handel är densamma som med någon annan form av människohandel: det finns en ekonomisk anledning. Den enda skillnaden är att dessa myndigheter finansieras av staten och regeringen, precis som det nazityska Lebensborn.

Changes in our economies could be dangerous

Some people would argue that it's good for our economies that everything is happening so fast today, in terms of technology and new ways of doing things. Without doubt, no matter what element of society you're taking into account, it's a thousand times faster and far more automated than it was say 20-30 years ago. But is it all only for the good?

The truth is that rapid changes also makes a lot of jobs going lost. And when people lose their jobs, perhaps all of their education was for nothing, and what are they supposed to do next? All this will create a whole lot of confusion - and even if our modern society lets us do most things, isn't it true though that the old way of doing it sometimes is better for some reason? Not to mention how sad it is to see these places disappear.

A typical example of a brilliant place is Arctic Internet Café in Oslo Central Station in Norway!

Arctic Internet Café

At this Internet Café, you can do anything you'd like over the net (with incredible speed!) and you can also charge your phone. Web camera, headset, printer, scanner, CD-burner and even send and receive fax messages.

If you happen to be in Oslo, please don't wait with doing important things until you come home if you're in a hurry, but go to these guys! That's what they're there for!

Phone number: +4722171940
E-mail: arcticnet@live.no
Web-address: http://oslo-s.no/butikker/arctic-internet-cafe/ 

They are open from 9 in the morning to 11 in the evening.

Map showing where Barnevernet and Socialtjansten operates

This is an extension of the post we made about modern kidnapping in Sweden and Norway. It starts with an anonymous "call of worry" and then suddenly the police will be at your house together with some (often female) social workers taking your children without any clear reason and putting them at an unknown location.

We decided to create a map and a list of the absolutely worst places in Sweden when it comes to Socialtjänsten's and Barnevernet's activities. Wherever you see a red dot, that location is crowded with foster homes, or so called "special accommodations (HVB-hem)", a large amount of social workers and their co-workers within large corporations making money off kidnapped children. But remember - these are only the very, very worst.


Only the tip of an iceberg, unfortunately..
In Sweden:

1. Uddevalla
2. Vänersborg
3. Stockholm
4. Falun
5. Västerås
6. Nyköping
7. Skellefteå
8. Svartå
9. Trollhättan
10. Mark
11. Örebro
12. Hammarö
13. Mölndal
14. Botkyrka
15. Kil
16. Lerum
17. Karlshamn
18. Hallsberg
19. Karlstad
20. Skövde
21. Torsby
22. Partille
23. Degerfors
24. Sunne
25. Härjedalen
26. Arboga
27. Deje
28. Forshaga

In Norway:

1. Nittedal
2. Oslo
3. Evenes
4. Haram
5. Hønefoss
6. Vaksdal
7. Kristiansand
8. Kragerø
9. Drammen
10. Fjell
11. Moss
12. Jevnaker
13. Gjerstad
14. Kongsvinger
15. Hamar
16. Sandefjord
17. Bergen
18. Alesund

---

The most part of these hell-ish places in Sweden seems to be in Värmland county and in the Gothenburg region. In Norway, the most part appears to be around Oslo but also somewhat around Bergen. It's also logical that Varmland is so crowded with this evil activity, since the county is on the border between Sweden and Norway! 

If you're planning to go to Sweden or Norway, then maybe you should watch out for these regions..?

RERUN: Not all business is good business, kidnapping of children?

The Nordic countries - places you might want to visit. Historically, these countries have been very stable and attractive for a lot of people, because of social welfare and a good living standard. Yet during recent years, strange things have been going on. Scandinavia are now witnessing a rise in organized crime and unrest among people with foreign background, but also among ethnic swedes and scandinavs who thinks that, especially Sweden, is going in the wrong direction. But hey! Everyone knows this, everyone has heard this. It doesn't matter which channel you listen to, everyone has explained the rising tensions in Scandinavia.

The most upsetting part however, is none of this. Norway, Sweden and Denmark are three countries in which modern human trafficking occurs. In three other countries, Poland, Russia and the Czech Republic, even the LEADERS has condemned these actions. It took me a while to understand what they really meant with "kidnapping" and "trafficking", but I soon started to realise the gruesome reality.

This is how it works:
Socialtjänsten in Sweden and Denmark, as well as Barnevernet in Norway, are social offices which has the right to 'take care of' children and underage citizens (all the way up to 18 years of age!) if their parents are "considered as bad for the children". And this is where it gets really scary: the social workers in these offices can take care of the children and isolate them from their parents completely without asking any other authorities! It is more or less like a state in the state. These children are being placed in either strangers' homes or in institutions where they are being "trained" to live like "normal people". 

It is as shocking as it seems, I'm afraid. The social workers can take practically any children they want to, more or less kidnapping them, and just come with excuses like "she or he cried at school", or "he doesn't wake up until half past seven in the morning". Parents, and the children, of course gets phychological scars for their entire lifes. Many of them can never get rid of their insecurity and their chock from being collected by the POLICE. Yes, you heard it right. The police in these countries will come to your house if they have been called by either Socialtjänsten in Sweden or Barnevernet in Norway. 

Like in any other country, of course there are trials. But the trials never starts sooner than three months after. Statistically, the courts agrees completely with the social offices in 90 % of all cases. If one reads the papers from any court, you can read things like "their children seemed unstable", "the parents didn't co-operate with the authorities", or something else that is neither objective nor according to current laws. And before the trials that starts this late, the parents will get thousands of papers from the court and the social offices themselves... It almost seems like they WANT to make these people so unstable that they can't resist when the authorities take their children without any reason. This is by all means comparable with the texts of Franz Kafka or the actions of Nazi Germany. 

But hang on, why won't society discuss this problem? All of this must be wrong, right?! Sure, society does discuss this. They discuss how much Socialtjänsten and Barnevernet does for children, and how good children feel after being separated from their parents. In Norway, they even talk about giving Barnevernet even more resources (they already have extreme funds) for their good deeds. The fact that so many children, parents and humans rights organizations show huge criticism against all of this, it hardly gets mentioned in the media. How about discussing this with the social offices themselves? Well either, they won't accept an interview. Or the medias "forgets'' about calling them. Or in a few cases, they do make an interview, but you will only hear an answer like this: "No, no, you've got all of this wrong."

Required education for working with children in these social offices are not especially high. They are something that is called a "socionomist", which is one year at university or perhaps they haven't went to a university at all. Some of them simply calls themselves a socionomist, which is a 'growing concern' in Sweden, Norway and Denmark. Especially in Sweden and Norway, they have companies that are working with taking care of children. These companies are almost always extremely over-funded by the state. The individuals in these social offices often knows the owners of these companies, and experts in corruption are very concerned, because they are certain that they legally kidnap children in huge numbers just so that these companies can get even more funds from the state. Doesn't end there: a socionomist can get paid 70 000 krona, or about 7 000 euros just for putting a signature that a certain company is qualified for taking other peoples children. 

By the way, these children can't have their phone, Socialtjänsten or Barnevernet takes it. These children doesn't have the right to talk to someone without the surveillance of these offices. They are most often completely isolated from their parents, and every day they get instructions like "do this", and "you shouldn't do that". They can be sent from one part of their country to a completely different part. It's not rare that social workers harass or bully these poor children, and Sweden and Norway has received a lot of criticism for not listening to what these kids have to say about how they are treated. Other interesting facts is for example that the majority of social workers dealing with children hasn't had their own biological parents when they grew up. They very often have been collected by Barnevernet themselves. Another interesting fact is that they very often don't have their own kids, and may have some sort of disorder not allowing them to reproduce. Even more upsetting is that children may be adopted by other people, regular couples who can't have their own kids, homosexuals who want a small one and there even are cases where people adopt just to get funds. 

This is dictatorship of the worst sort, a silent and evil form of oppression that must be exposed. If you're going on vacation to the Nordic countries and have a kid, perhaps you should reconsider. The reason behind this trafficking is the same as with any other form
of trafficking: it's an economical reason. The only difference is that these authorities are being funded by the state and the government, just like the Nazi German Lebensborn was.
That is what I mean with "not all business is good business".

Stop Barnevernet's webpageDemonstrations in Norway

Hundreds protest ‘kidnapping’ in Norway’s Child Welfare System

Solveig Horne, Minister of Children in Norway. Does she have blood on her hands?

"Barnevernet" is getting a new Law

Fundamental changes

When Lowpriced Quality Goods started it's business in 2014, our main object was to sell goods to the lowest price possible - something that we can brand as a great success.

But we must admit that we've changed. We are now not at all just an online shop, but we're just as much a financial meeting point. We discuss economics and money, we grant people goods and services, we discuss business news and we're helping others with their needs.

This means that we'll have to make some fundamental changes, not about or name in itself, but certain things such as our slogan and "constitution". Any proposals are very welcome.


We've received complaints

We've received complaints from users on Your World of Text.

At Lowpriced Quality Goods, we are well aware of YWOT since we've made a post about that website years ago.

We want to make clear that we are in no way connected with the unfortunate spam on YWOT, and we condemn it.

We want to announce that we want the person, persons or the group that are carrying out this spam to immediately stop these actions. We do NOT appreciate this form of "ads".

Of course, we also want to apologize to the users on the YWOT webpage and Your World of Text itself, and again, we don't know where this is coming from. 

Sorry for all this. And stop it spammers!

Latest on LQG