Socialtjänsten kan kidnappa dina barn!

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

Historiskt sett har Sverige och Norden varit mycket stabila och attraktiva länder för många människor, främst på grund av social välfärd och en god levnadsstandard. Men under de senaste åren har konstiga saker pågått. Skandinavien upplever nu en ökning av organiserad brottslighet och oroligheter bland personer med utländsk bakgrund, men också bland etniska svenskar och skandinaver som anser att Sverige och övriga Norden går åt fel håll. Men alla vet det här, alla har hört det här. Det spelar ingen roll  varifrån du får dina nyheter, alla har vid något tillfälle berättat om de ökande spänningarna i Norden.

Den mest upprörande delen är dock inget av detta. Norge, Sverige och Danmark är tre länder i vilka modern människohandel pågår. I tre andra länder, nämligen Polen, Ryssland och Tjeckien har till och med presidenterna fördömt Socialtjänsternas ageranden. Det tog mig ett tag att förstå vad de verkligen menade med kidnappning och människohandel, men jag började snart inse den hemska verkligheten.

Så här fungerar det:
Socialtjänsten i Sverige och Danmark samt Barnevernet i Norge är socialkontor som har rätt att "ta hand om" barn och minderåriga medborgare (hela vägen upp till 18 år!) om deras föräldrar anses vara "dåliga för barnen". Och här blir det verkligen läskigt: socialarbetarna hos dessa kontor kan "ta hand om barnen" och faktiskt isolera dem från sina föräldrar helt utan att behöva fråga några andra myndigheter eller att behöva några som helst dombeslut! Detta är egentligen som en stat i staten. De oftast helt välmående barnen blir "placerade" i främlingars hem (så kallade familjehem, eller fosterhem) eller i "speciella boenden" där de blir "utbildade" för att kunna leva som "vanliga människor".

Det är precis så fruktansvärt och overkligt som det verkar, jag är rädd. Socialarbetarna kan faktiskt ta vilket barn de vill, de kidnappar barnen och kommer sedan med verklighetsfrämmande ursäkter som att "hon eller han grät i skolan", eller "han vaknar inte förrän vid halv sju på morgonen". Föräldrar och barnen själva får naturligtvis psykiska ärr för hela livet som inte läks. Många av dem kan aldrig bli av med sin osäkerhet och deras chock efter minnena av att bli tvångsomhändertagna av POLISEN. Ja, du läste rätt. Polisen i Sverige kan mycket lätt komma till just ditt hus och ta ditt barn helt utan någon anledning om de blivit tillkallade av en socialsekreterare.

Precis som i alla andra länder finns det naturligtvis rättsprocesser. Men du blir aldrig kallad till domstol förrän tre månader efter att ditt barn blivit kidnappat. Statistiskt sett är domstolarna helt överens med socialtjänsten i 90% av alla fall. Om man läser papper från en domstol kan man läsa saker som att "deras barn verkade instabila", "föräldrarna samarbetade inte med myndigheterna" eller något annat som varken är objektivt eller förenligt med gällande lagar. Och innan du blir kallad till domstolen som börjar odemokratiskt sent så kommer du att ha fått tusentals papper från domstolen och socialtjänsten själva... Det verkar inte bättre än att de vill göra dessa människor så instabila att de inte kan göra motstånd när myndigheterna tar deras barn ifrån dem helt utan någon anledning alls. Det är på alla sätt jämförbart med texterna från Franz Kafka eller övergreppen mot barn och familjer som skedde i Nazityskland. 

Men varför diskuterar då inte samhället detta uppenbara problem? Allt detta måste vara fel, eller hur?! Visst, samhället diskuterar detta. De diskuterar hur mycket Socialtjänsten och Barnevernet gör för barnen, och hur bra barnen mår efter att ha separerats från sina föräldrar. I Norge talar de till och med om att ge Barnevernet ännu fler resurser (de har redan extrema summor pengar) för sina goda gärningar. Fastän så många barn, föräldrar och människorättsorganisationer visar grov kritik mot allt detta, så nämns det knappt i svensk media. Vad sägs om att då diskutera detta med socialtjänsten själva? Nja, de kommer inte att acceptera en intervju. Och medierna verkar ofta "glömma" att ringa dem. I  några få fall gör de kanske en intervju, men du kommer bara att få höra ett svar som liknar: "Nej, nej, du har missförstått detta." Ofta ljuger Socialtjänsten rakt ut, om de inte lyckas slingra sig, de vill ju inte gärna bli av med jobbet när de har svårt att finna andra jobb. I Norge kunde även en socialsekreterare höras säga i TV: "Barn ägs ju inte av föräldrarna själva, utan de ägs av staten, och det finns forskning som visar att barn aldrig mår bra hos sina biologiska föräldrar." Ett mycket fint nazistiskt uttalande kan man tycka, och det är också intressant att personen i fråga verkar tro att det finns någon annan form av förälder än den riktige föräldern. 

Utbildningskravet för att kunna arbeta med barn i dessa socialkontor är inte särskilt högt. De är något som kallas för "socionom", vilket motsvarar ett år på universitet. Några av dem kallar sig socionomer utan att arbeta inom socialtjänsten, och det är ett växande bekymmer i Sverige, Norge och Danmark. Särskilt i Sverige och Norge finns det privatägda företag som arbetar med att "ta hand om barn." Dessa företag är nästan alltid obekvämt  överfinansierade av staten. De anställda hos socialtjänsten känner i regel ägarna till dessa företag och korruptionsexperter är säkra på att de kidnappar barn i stora antal bara för att dessa företag ska kunna få ännu fler medel från staten. Det slutar inte där: en socionom kan få betalt upp till 70 000 kronor bara för att skriva under på att ett visst företag är kvalificerat för att ta andra människors barn.

Och förresten, barnen blir fråntagna sina telefoner. Socialtjänsten ser till att barnen inte får hålla kontakt med någon. Barnen har inte "rätt" att prata med någon utan övervakning av en socialsekreterare eller den sk. "familjehemsmamman". De är oftast helt isolerade från sina föräldrar, och varje dag får de instruktioner som "gör det här" och "du borde inte göra det". De kan skickas från en del av Sverige till en helt annan del. Det är inte ovanligt att en socialsekreterare trakasserar eller mobbar dessa stackars barn och både Sverige och Norge har fått mycket kritik från både FN och EU gällande hur privatpersoner och barn blir trakasserade och får sina privatliv förstörda. Andra intressanta fakta är till exempel att många socialarbetare som "arbetar med barn" inte har haft egna biologiska föräldrar när de växte upp. De kan  ofta ha blivit kidnappade av Socialtjänsten själva. Ett annat intressant faktum är att de ofta inte har egna barn och kan ha någon form av störning som gör att de inte heller kan få egna barn. Ännu mer upprörande är att fullt friska barn med ordentliga föräldrar väldigt enkelt kan adopteras av utomstående människor, ett par som inte kan ha egna barn, homosexuella som vill ha en småtting och det finns även fall där människor gör det bara för att få bidrag från staten.

Det här är diktatur av den värsta sorten, en tystgående och ond form av förtryck som måste exponeras. Anledningen till denna handel är densamma som med någon annan form av människohandel: det finns en ekonomisk anledning. Den enda skillnaden är att dessa myndigheter finansieras av staten och regeringen, precis som det nazityska Lebensborn.

Changes in our economies could be dangerous

Some people would argue that it's good for our economies that everything is happening so fast today, in terms of technology and new ways of doing things. Without doubt, no matter what element of society you're taking into account, it's a thousand times faster and far more automated than it was say 20-30 years ago. But is it all only for the good?

The truth is that rapid changes also makes a lot of jobs going lost. And when people lose their jobs, perhaps all of their education was for nothing, and what are they supposed to do next? All this will create a whole lot of confusion - and even if our modern society lets us do most things, isn't it true though that the old way of doing it sometimes is better for some reason? Not to mention how sad it is to see these places disappear.

A typical example of a brilliant place is Arctic Internet Café in Oslo Central Station in Norway!

Arctic Internet Café

At this Internet Café, you can do anything you'd like over the net (with incredible speed!) and you can also charge your phone. Web camera, headset, printer, scanner, CD-burner and even send and receive fax messages.

If you happen to be in Oslo, please don't wait with doing important things until you come home if you're in a hurry, but go to these guys! That's what they're there for!

Phone number: +4722171940
E-mail: arcticnet@live.no
Web-address: http://oslo-s.no/butikker/arctic-internet-cafe/ 

They are open from 9 in the morning to 11 in the evening.

Map showing where Barnevernet and Socialtjansten operates

This is an extension of the post we made about modern kidnapping in Sweden and Norway. It starts with an anonymous "call of worry" and then suddenly the police will be at your house together with some (often female) social workers taking your children without any clear reason and putting them at an unknown location.

We decided to create a map and a list of the absolutely worst places in Sweden when it comes to Socialtjänsten's and Barnevernet's activities. Wherever you see a red dot, that location is crowded with foster homes, or so called "special accommodations (HVB-hem)", a large amount of social workers and their co-workers within large corporations making money off kidnapped children. But remember - these are only the very, very worst.


Only the tip of an iceberg, unfortunately..
In Sweden:

1. Uddevalla
2. Vänersborg
3. Stockholm
4. Falun
5. Västerås
6. Nyköping
7. Skellefteå
8. Svartå
9. Trollhättan
10. Mark
11. Örebro
12. Hammarö
13. Mölndal
14. Botkyrka
15. Kil
16. Lerum
17. Karlshamn
18. Hallsberg
19. Karlstad
20. Skövde
21. Torsby
22. Partille
23. Degerfors
24. Sunne
25. Härjedalen
26. Arboga
27. Deje
28. Forshaga

In Norway:

1. Nittedal
2. Oslo
3. Evenes
4. Haram
5. Hønefoss
6. Vaksdal
7. Kristiansand
8. Kragerø
9. Drammen
10. Fjell
11. Moss
12. Jevnaker
13. Gjerstad
14. Kongsvinger
15. Hamar
16. Sandefjord
17. Bergen
18. Alesund

---

The mostenpart of these hell-ish places in Sweden seems to be in Värmland county and in the Gothenburg region. In Norway, the mostenpart appears to be around Oslo but also somewhat around Bergen. It's also logical that Varmland is so crowded with this evil activity, since the county is on the border between Sweden and Norway! 

If you're planning to go to Sweden or Norway, then maybe you should watch out for these regions..?

RERUN: Not all business is good business, kidnapping of children?

The Nordic countries - places you might want to visit. Historically, these countries have been very stable and attractive for a lot of people, because of social welfare and a good living standard. Yet during recent years, strange things have been going on. Scandinavia are now witnessing a rise in organized crime and unrest among people with foreign background, but also among ethnic swedes and scandinavs who thinks that, especially Sweden, is going in the wrong direction. But hey! Everyone knows this, everyone has heard this. It doesn't matter which channel you listen to, everyone has explained the rising tensions in Scandinavia.

The most upsetting part however, is none of this. Norway, Sweden and Denmark are three countries in which modern human trafficking occurs. In three other countries, Poland, Russia and the Czech Republic, even the LEADERS has condemned these actions. It took me a while to understand what they really meant with "kidnapping" and "trafficking", but I soon started to realise the gruesome reality.

This is how it works:
Socialtjänsten in Sweden and Denmark, as well as Barnevernet in Norway, are social offices which has the right to 'take care of' children and underage citizens (all the way up to 18 years of age!) if their parents are "considered as bad for the children". And this is where it gets really scary: the social workers in these offices can take care of the children and isolate them from their parents completely without asking any other authorities! It is more or less like a state in the state. These children are being placed in either strangers' homes or in institutions where they are being "trained" to live like "normal people". 

It is as shocking as it seems, I'm afraid. The social workers can take practically any children they want to, more or less kidnapping them, and just come with excuses like "she or he cried at school", or "he doesn't wake up until half past seven in the morning". Parents, and the children, of course gets phychological scars for their entire lifes. Many of them can never get rid of their insecurity and their chock from being collected by the POLICE. Yes, you heard it right. The police in these countries will come to your house if they have been called by either Socialtjänsten in Sweden or Barnevernet in Norway. 

Like in any other country, of course there are trials. But the trials never starts sooner than three months after. Statistically, the courts agrees completely with the social offices in 90 % of all cases. If one reads the papers from any court, you can read things like "their children seemed unstable", "the parents didn't co-operate with the authorities", or something else that is neither objective nor according to current laws. And before the trials that starts this late, the parents will get thousands of papers from the court and the social offices themselves... It almost seems like they WANT to make these people so unstable that they can't resist when the authorities take their children without any reason. This is by all means comparable with the texts of Franz Kafka or the actions of Nazi Germany. 

But hang on, why won't society discuss this problem? All of this must be wrong, right?! Sure, society does discuss this. They discuss how much Socialtjänsten and Barnevernet does for children, and how good children feel after being separated from their parents. In Norway, they even talk about giving Barnevernet even more resources (they already have extreme funds) for their good deeds. The fact that so many children, parents and humans rights organizations show huge criticism against all of this, it hardly gets mentioned in the media. How about discussing this with the social offices themselves? Well either, they won't accept an interview. Or the medias "forgets'' about calling them. Or in a few cases, they do make an interview, but you will only hear an answer like this: "No, no, you've got all of this wrong."

Required education for working with children in these social offices are not especially high. They are something that is called a "socionomist", which is one year at university or perhaps they haven't went to a university at all. Some of them simply calls themselves a socionomist, which is a 'growing concern' in Sweden, Norway and Denmark. Especially in Sweden and Norway, they have companies that are working with taking care of children. These companies are almost always extremely over-funded by the state. The individuals in these social offices often knows the owners of these companies, and experts in corruption are very concerned, because they are certain that they legally kidnap children in huge numbers just so that these companies can get even more funds from the state. Doesn't end there: a socionomist can get paid 70 000 krona, or about 7 000 euros just for putting a signature that a certain company is qualified for taking other peoples children. 

By the way, these children can't have their phone, Socialtjänsten or Barnevernet takes it. These children doesn't have the right to talk to someone without the surveillance of these offices. They are most often completely isolated from their parents, and every day they get instructions like "do this", and "you shouldn't do that". They can be sent from one part of their country to a completely different part. It's not rare that social workers harass or bully these poor children, and Sweden and Norway has received a lot of criticism for not listening to what these kids have to say about how they are treated. Other interesting facts is for example that the majority of social workers dealing with children hasn't had their own biological parents when they grew up. They very often have been collected by Barnevernet themselves. Another interesting fact is that they very often don't have their own kids, and may have some sort of disorder not allowing them to reproduce. Even more upsetting is that children may be adopted by other people, regular couples who can't have their own kids, homosexuals who want a small one and there even are cases where people adopt just to get funds. 

This is dictatorship of the worst sort, a silent and evil form of oppression that must be exposed. If you're going on vacation to the Nordic countries and have a kid, perhaps you should reconsider. The reason behind this trafficking is the same as with any other form
of trafficking: it's an economical reason. The only difference is that these authorities are being funded by the state and the government, just like the Nazi German Lebensborn was.
That is what I mean with "not all business is good business".

Stop Barnevernet's webpageDemonstrations in Norway

Hundreds protest ‘kidnapping’ in Norway’s Child Welfare System

Solveig Horne, Minister of Children in Norway. Does she have blood on her hands?

"Barnevernet" is getting a new Law

Fundamental changes

When Lowpriced Quality Goods started it's business in 2014, our main object was to sell goods to the lowest price possible - something that we can brand as a great success.

But we must admit that we've changed. We are now not at all just an online shop, but we're just as much a financial meeting point. We discuss economics and money, we grant people goods and services, we discuss business news and we're helping others with their needs.

This means that we'll have to make some fundamental changes, not about or name in itself, but certain things such as our slogan and "constitution". Any proposals are very welcome.


We've received complaints

We've received complaints from users on Your World of Text.

At Lowpriced Quality Goods, we are well aware of YWOT since we've made a post about that website years ago.

We want to make clear that we are in no way connected with the unfortunate spam on YWOT, and we condemn it.

We want to announce that we want the person, persons or the group that are carrying out this spam to immediately stop these actions. We do NOT appreciate this form of "ads".

Of course, we also want to apologize to the users on the YWOT webpage and Your World of Text itself, and again, we don't know where this is coming from. 

Sorry for all this. And stop it spammers!

RERUN: Want some green tea?

Green tea is a very popular product with many good sides. It contains antioxidants and many natural ingredients which keeps your body and soul healthy. Not only has it been very popular since the 90's, it's one of the absolute most popular products on the market as of 2016. Our teas comes from Assam in India (Click to show on map)

We offer the following tea types (we can find a special type just for you if you wish)Selim Hill Classic Green Tea € 7 for 40 cups)

Pascoe's Woodlands Classic Winter Green € 3 for 40 cups)

Pascoe's Woodlands Classic Winter Frost Tea € 3 for 40 cups)

Glenburn Classic Spring Green € 4 for 40 cups)

Upper Namring Special Spring Green € 4.50 for 40 cups)

Morning Dew € 8 for 40 cups)

Mouling Classic Autumn Green € 3 for 40 cups)

Green Earl Grey Tea € 9 for 40 cups)

Barnesbeg Special Summer Green € 3 for 40 cups) 


Interested in this deal? Use the contact form or mail us at lqg.contact@gmail.com to buy!

The importance of the russian language


"Isn't it smart that there is a language that everybody knows, so that there is never a language problem?"

Yes, that's smart. And English is an excellent language to communicate in, almost all of North America, large parts of western Europe, all of Oceania, big parts of Africa and most people in India knows English. But believe in or not - there are still a LOT people in the World that doesn't know English, or at least speak it very, very poorly. Asia, South America, Eastern Europe and big parts of Africa still don't know English or have great difficulty in understanding English. 

So perhaps, English-speakers should look for yet another language to learn in order to being understood in the World? The only question is which. Spanish? No, you'll probably be understood at least a tiny bit - and Spanish isn't in fact that hard to understand if you really, really try - Latin you know. French? No, at least someone among the french would understand English. German? No, most Germans understand at least a little bit English.

But what are biggest languages in the World? Well; 1. Chinese 2. Spanish 3. Hindi 4. English 5. Russian 6. Arabic 7. Portuguese 8. French 9. Indonesian 10. Bengali

Most useful among these: Chinese, Spanish, Russian, Arabic and French.
But Chinese is almost exclusively spoken in China, and not in the whole World. Spanish, we've already spoken about. French as well. Arabic on the other hand, is greatly spoken in very diverse areas of the World - but that is the result of migration. So if you don't have some business in the Middle East, then you still should be able to speak to Arabic-speakers in the country where you live in your own language.

This is where it gets really interesting! Russian remains! Russian is spoken and understood in most of Eastern Europe, sometimes understood in the Middle East, spoken in Central Asia as well as in China sometimes. Russian can also be found on Cuba, and it's worth mentioning that 1,5 % of the entire population of the USA and Canada speaks Russian.
Except from being spoken in Russia, the country where the language was "invented", it is also a language in the Ukraine, Belarus, the Baltic states as well as Kazakhstan among others. No need to mention that Russia is one of the leading forces in the World, so this language has and will continue to have great influence on our world.

At LQG, we actually suggest that you learn the Russian language, even a whole lot of our visitors today come from Russia or its bordering countries.

Start with the Cyrillic alphabet:


Some simple phrases:


Sites that can help you to learn Russian (you should also take IRL-lessons, if you can):

learnrussian.rt.com
russianlessons.net
masterrussian.com
russianforeveryone.com
russian-plus.com 

Are you already studying Russian, do you already speak Russian, or are you interested in learning the language? Don't forget to leave a comment!

Top ten's: global economic data

World's 10 richest countries by GDP (total, real capital not considered)

1. China
2. America (USA)
3. India
4. Russia
5. Japan
6. Germany
7. Brazil
8. Indonesia
9. United Kingdom
10. France

World's 10 richest countries by GDP per capita (high living standard, consumption willingness) 

1. Qatar
2. Luxembourg (WARNING: considerable downward trend)
3. Macau (China)
4. Singapore
5. Brunei
6. United Arab Emirates
7. Hong Kong (China)
8. Taiwan (China)
9. Bahrain
10. Oman

World's most populous cities with "good" costumers (large markets, comsumption plausibility)

1. Moscow, Russia
2. Shanghai, China
3. Istanbul, Turkey (very, very good trend)
4. Mumbai, India (complicated situation)
5. Tokyo, Japan (downward trend)
6. Jakarta, Indonesia
7. London, United Kingdom
8. Mexico City, Mexico
9. New York, USA (worsening situation)
10. Tehran, Iran

Swedish message: Lider du av boendekrisen i Sverige?

Om du lider av den pågående boendekris i Sverige, så är du inte ensam. Det är just nu en extrem kris vad gäller boende i Sverige, och ett stor antal svenskar är tvingade att bo hos kamrater eller sina nära.

Det faktum, att Sverige har väntetid för nya bostäder, och att ett stort antal människor inte kan komma åt en ny bostad med det samma, är också bekymmersamt.

Men vet du? Det är tur att du kommande till Lowpriced Quality Goods. Vi kan nämligen förenkla ditt sökande efter ett nytt boende, vare sig hyresrätt eller bostadsrätt, eller en villa. 

Mäklarna har sina trix, och det värsta är, att det har i princip alla firmor som ska hjälpa att tillahandahålla nya hem åt svenskarna. Därför, kan du fråga LQG, vi har trådarna ute och kan i bästa fall snabba upp processen. Om du inte kan vänta ens den kortaste tiden, kan du möjligen hyra en lägenhet i andrahand, men detta måste självklar kollas upp innan, det kan aldrig garanteras.

Kontakta oss nu vid intresset!

Large interest from Estonia

The last couple of days we have had a huge amount of traffic from Estonia, a lot of pageviews and interaction on our site from Estonia. We don't know exactly why there are so many estonians here during this exact moment, but of course we're thankful that the country of Estonia seem to like us!

If you're estonian, please don't hesitate to contact us and explain why you think there is so much traffic from your country. Is there anything that we've written that your people likes?

Anyhow, спасибо и добро пожаловать! :)


AD: "Stop LGBT Propaganda Worldwide"

(Disclaimer: this subject is controversial. LQG holds no official opinion about this subject, the advertisement is allowed because it doesn't break any of our rules. All opinions and political views are allowed at LQG and we do not censor; forces that are pro-LGBT are allowed to post here as well.)

Click here to go to Stop LGBT's Facebook-page!

Stop LGBT Propaganda Worldwides foto.

About: We are here to stop LGBT propaganda worldwide through reason, life and justice.

The Facebook-page believes that homosexuality is not natural and that it is a problem in society and so fourth. It is also very negative against homosexuals marrying each other, since that would be completely against the Christian or Muslim faith, and that these individuals take far too many rights in our societies. They are also negative against homosexual adoptions, since there is scientific proof that a child needs both a mother and a father. 

Do you think homosexuality is natural since it exists, that it is morally okay since it's a person's choice, and that there is no problem? Or do you think that homosexuality is unnatural, immoral since it is caused by perversion or social beliefs, and that it causes problems in society?

Send you questions to this page, either by hitting the link above or by sending a direct message here

LQG BRIEF NEWS, June 28th: American stocks seem to head back and the Euro remains unchanged


The Euro was stabilized after deleting its gains when ECB spokesmen said that Mario Draghi's comments were misinterpreted, regarding the rise of inflation. American stocks are now heading back after having the worst drop in one and a half month.The European Euro did in fact fall from its highest level in a year, after a few Euro-officials claimed that Draghi's comments were intended to create balance between recognition of the eurozone's economic power and making a warning that economic support is still needed. Europe rebounded, and american stocks had a rise in a wide rebound. Oil ended at approximately 44 american dollars (USD), according to data from the United States government. 

We offer background checks!

Did you know that we offer background checks? It doesn't matter where you're from, simply give us a name and more specific information about who this is regarding, and we'll most likely be able to give you a good background check.

Three easy steps;

1. Name, country, area and other information you possibly have
2. State what kind of information you're looking for (illegal requests of course will be ignored)
3. Let us work with it for a day, and if we did in fact find exactly what you where looking for, you pay us AFTER we're done. We require only € 9 for this service!

Ask us now!

Yandex Browser is the best browser

Everyone needs a good browser. You need a browser that's quick, not advanced, slick and really user-friendly. It shouldn't be hard to surf the web..! We've tested all of the traditional browsers and we've found that Yandex Browser is the best, beating Google Chrome. Even if Chrome is a great browser, Yandex is in fact a lot quicker, and those things you think is really disturbing in Chrome is completely gotten rid of in Yandex Browser. Another ground-breaking thing is that it updates the current page all the time - so you'll never miss a thing. This is particularly important for stock holders. If you want to have the best browser on the market, get this one now!
10 do's and don'ts if you're homeless

Are you american, british or french? Then perhaps you're a victim of the recent trend of homelessness in these countries. There are many stereotypes of homeless people, but something needs to be perfectly clear here; the homeless haven't necessarily 'deserved' being because they don't work as some would argue. Maybe their home burnt down, as was the case in London recently? Maybe they got fired for no reason, and didn't find a new work in time? What if they're sick somehow and don't get proper medication like they deserve? It is also important to point out that once you're homeless it is far more complicated to try and enhance your living standard. We at LQG truly believe that housing always should be one of the human rights. No one should 'deserve' to be homeless, that is in our opinion a very inhumane thing to say.

Here are 10 do's and don'ts if you have been unlucky, this is also a tribute to all the homeless in the World, and especially to the homeless of New York City (which has the highest frequency of homelessness per capita in the whole World!)

1. Find a safe and non-criminal place, places with high poverty will be a risk for a homeless person.
2. Try to live as normal as you can, even if you're on the streets. Even if you feel depressed, and tired, it is absolutely essential that you don't stop your daily routines. Take care of your hygiene, don't look like a homeless person. Do everything you can to look as fresh as possible. You should carry your toothbrush, electric razor, comb and towel in your backpack.
3. Do NOT drink alcohol, do NOT smoke, and do NOT accept drugs. You absolutely shouldn't accept anything that a stranger offers you, it could be anything. And if you wonder why these things are a big no-no, then why do you think the biggest reason behind mortality among homeless people is alcohol and drugs? They lose control, of course, and you can't afford it! 
4. Don't stop socializing. You should talk with your friends and everyone you know, and tell them that you're homeless. This is more important than you think, they are your friends, right? Someone maybe can help you, and hey, no matter how strange and not important you think it is to call them, please DO. Also carry your phone and computer with you in your backpack, don't throw these things.
5. Go to the library and other public areas every day. In these areas, you should use their computers. You do know that this is an excellent way to look for work? A good advice; look for work within the church, or charity organizations. They are less likely to turn you down, and don't be picky with the salary. Every salary is good enough for you in your position, and you really need some sort of work.
6. Write a good list of things you can afford and not afford, make a plan for what you can eat each day. You should eat healthy and good food, that is not expensive, and that makes you feel full. Candy and other junk food will catch your eyes, of course, because you feel bad and want to come in a better mood. But sugar makes you tired, and hungry, and it has in fact a depressing tendency. And you CANNOT afford it!
7. If you're absolutely broke, you have no other choice than to sleep on the streets. The best option is to try and sleep inside a train station on the bench there, or maybe in an airport? The advice is that you need to find a non-criminal place to sleep, where you don't need to freeze. Put your belongings in your backpack and sleep on it. And try to sleep without looking like a homeless person! That makes you vulnerable. If you have some money left, it's probably better to try and find a VERY cheap hostel or something like it, but be sure that it doesn't ruin you. 
8. Save all the money you can, and look for work constantly. Don't throw any of your belongings, keep your clothes and essential devices. Use a large backpack, perhaps you could use a lock to make it harder for people to get into?
9. Do not put yourself in difficult situations, don't mess with people. Don't be aggressive, and don't let people fight with you. Be sure to only be in safe locations. Be CALM whatever it costs, never be worked up about anything. Be calm and stay calm. Don't think about saddening and depressing things, you need all of your strength. 
10. Save money all the time, try to find a very small and cheap apartment in a safe neighborhood. This is more possible than you think. Once you get your own place to live, it will be far easier for you to find work. You're a human, so live like a human, don't degrade yourself! Don't smell! 

It is tough to be homeless, but you can make it, and if you follow these rules it will be far easier than you think. If it feels more consolidating, what if I told you that most homeless people in fact get housing in the end? Don't think once when you get in a tricky situation, think trice. 

100 years since the Russian RevolutionThe Union of Soviet Socialist Republics, also known as the USSR or the Soviet Union, and very often simply referred to as Russia, was a communist one-party state that lived from 1921 to 1991. Being the World's strongest power or one of the two strongest superpowers during its lifetime, it certainly did affect World politics, to put it gently. It is still on today a very controversial country to talk about, since people have very different opinions about the country. The official inheritor to the Soviet Union is the Russian Federation, which is still on today, obviously, a superpower. The USSR wasn't a capitalist country like the USA or the UK, but they instead practiced Communism and planned economy. All marxists believe, also in current socialist countries, that capitalism is an inhumane system which only creates chaos and social injustice. We at LQG want to provide some basic information about the former socialist country, since they had a different economy, and since this actually is an anniversary!

State Emblem of the Soviet Union.svg
Motto: "Workers of the World, Unite!"
Capital: Moscow
Language: Russian
Religion: State Atheism, Orthodox Christianity
Demonym: Russian (Soviet)
Government: Communist Marxist-Leninist One-Party State
Legislature: Supreme Soviet
Area: 22 402 200 square kilometers
Population: 293 047 571 inhabitants
Currency: Ruble
Country Code: SU


Not all business is good business: Kidnapping of children?

The Nordic countries - places you might want to visit. Historically, these countries have been very stable and attractive for a lot of people, because of social welfare and a good living standard. Yet during recent years, strange things have been going on. Scandinavia are now witnessing a rise in organized crime and unrest among people with foreign background, but also among ethnic swedes and scandinavs who thinks that, especially Sweden, is going in the wrong direction. But hey! Everyone knows this, everyone has heard this. It doesn't matter which channel you listen to, everyone has explained the rising tensions in Scandinavia.

The most upsetting part however, is none of this. Norway, Sweden and Denmark are three countries in which modern human trafficking occurs. In three other countries, Poland, Russia and the Czech Republic, even the LEADERS has condemned these actions. It took me a while to understand what they really meant with "kidnapping" and "trafficking", but I soon started to realise the gruesome reality.

This is how it works:
Socialtjänsten in Sweden and Denmark, as well as Barnevernet in Norway, are social offices which has the right to 'take care of' children and underage citizens (all the way up to 18 years of age!) if their parents are "considered as bad for the children". And this is where it gets really scary: the social workers in these offices can take care of the children and isolate them from their parents completely without asking any other authorities! It is more or less like a state in the state. These children are being placed in either strangers' homes or in institutions where they are being "trained" to live like "normal people". 

It is as shocking as it seems, I'm afraid. The social workers can take practically any children they want to, more or less kidnapping them, and just come with excuses like "she or he cried at school", or "he doesn't wake up until half past seven in the morning". Parents, and the children, of course gets phychological scars for their entire lifes. Many of them can never get rid of their insecurity and their chock from being collected by the POLICE. Yes, you heard it right. The police in these countries will come to your house if they have been called by either Socialtjänsten in Sweden or Barnevernet in Norway. 

Like in any other country, of course there are trials. But the trials never starts sooner than three months after. Statistically, the courts agrees completely with the social offices in 90 % of all cases. If one reads the papers from any court, you can read things like "their children seemed unstable", "the parents didn't co-operate with the authorities", or something else that is neither objective nor according to current laws. And before the trials that starts this late, the parents will get thousands of papers from the court and the social offices themselves... It almost seems like they WANT to make these people so unstable that they can't resist when the authorities take their children without any reason. This is by all means comparable with the texts of Franz Kafka or the actions of Nazi Germany. 

But hang on, why won't society discuss this problem? All of this must be wrong, right?! Sure, society does discuss this. They discuss how much Socialtjänsten and Barnevernet does for children, and how good children feel after being separated from their parents. In Norway, they even talk about giving Barnevernet even more resources (they already have extreme funds) for their good deeds. The fact that so many children, parents and humans rights organizations show huge criticism against all of this, it hardly gets mentioned in the media. How about discussing this with the social offices themselves? Well either, they won't accept an interview. Or the medias "forgets'' about calling them. Or in a few cases, they do make an interview, but you will only hear an answer like this: "No, no, you've got all of this wrong."

Required education for working with children in these social offices are not especially high. They are something that is called a "socionomist", which is one year at university or perhaps they haven't went to a university at all. Some of them simply calls themselves a socionomist, which is a 'growing concern' in Sweden, Norway and Denmark. Especially in Sweden and Norway, they have companies that are working with taking care of children. These companies are almost always extremely over-funded by the state. The individuals in these social offices often knows the owners of these companies, and experts in corruption are very concerned, because they are certain that they legally kidnap children in huge numbers just so that these companies can get even more funds from the state. Doesn't end there: a socionomist can get paid 70 000 krona, or about 7 000 euros just for putting a signature that a certain company is qualified for taking other peoples children. 

By the way, these children can't have their phone, Socialtjänsten or Barnevernet takes it. These children doesn't have the right to talk to someone without the surveillance of these offices. They are most often completely isolated from their parents, and every day they get instructions like "do this", and "you shouldn't do that". They can be sent from one part of their country to a completely different part. It's not rare that social workers harass or bully these poor children, and Sweden and Norway has received a lot of criticism for not listening to what these kids have to say about how they are treated. Other interesting facts is for example that the majority of social workers dealing with children hasn't had their own biological parents when they grew up. They very often have been collected by Barnevernet themselves. Another interesting fact is that they very often don't have their own kids, and may have some sort of disorder not allowing them to reproduce. Even more upsetting is that children may be adopted by other people, regular couples who can't have their own kids, homosexuals who want a small one and there even are cases where people adopt just to get funds. 

This is dictatorship of the worst sort, a silent and evil form of oppression that must be exposed. If you're going on vacation to the Nordic countries and have a kid, perhaps you should reconsider. The reason behind this trafficking is the same as with any other form
of trafficking: it's an economical reason. The only difference is that these authorities are being funded by the state and the government, just like the Nazi German Lebensborn was.
That is what I mean with "not all business is good business".

Stop Barnevernet's webpageDemonstrations in Norway

Hundreds protest ‘kidnapping’ in Norway’s Child Welfare System

Solveig Horne, Minister of Children in Norway. Does she have blood on her hands?

"Barnevernet" is getting a new Law

Short notice about publishing music

This is just a short notice that maybe we'll soon be publishing music on LQG.
By publishing we mean promoting new artists, letting them publish their material here and so forth. If you want to talk to us about this, whether you're an artist or a member or a just a visitor on LQG, please don't hesitate to mail us at lqg.contact@gmail.com

More information coming soon.

You want LQG to do well, don't you?

PLEASE BOOKMARK THIS SITE AND REMEMBER US!
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАКЛАДКИ ЭТОТ САЙТ И ПОМНИТЕ НАС!
请签这个网站,并记住我们了!
POR FAVOR, MARQUE ESTE SITIO WEB Y SE ACUERDE DE NOSOTROS!
BITTE BOOKMARK AUF DIESE WEBSITE UND DENKEN SIE DARAN UNS!
DODAJ TĘ STRONĘ DO ZAKŁADEK I PAMIĘTAĆ!
SIGNET CE SITE WEB ET NE NOUS OUBLIEZ PAS!
ADICIONAR ESTE WEB SITE E NÃO SE ESQUEÇA DE NÓS!
المرجعية في هذا الموقع و لا تنسى حول لنا!
VENNLIGST BOKMERK DENNE SIDEN OG GLEM OSS IKKE!
YER İMİ BU WEB SİTESİ VE BİZİ UNUTMA!
BOOKMARK DEZE SITE EN VERGEET NIET OVER ONS!
ZÁLOŽKU TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY A NEZAPOMEŇ NA NÁS!
BOOKMARK QUESTO SITO WEB E NON DIMENTICARE DI NOI!
이 웹사이트에 대한 잊지 않는다. 

Our deepest apologies

It would appear as if an offensive picture was posted on this website yesterday. We hope that not far too many people have taken offense from this picture. We are currently taking a look at what has happened and we do not rule out that we could have been hacked, obviously, we will try to make LQG even safer considering all of this. Very few minors uses LQG and that is at least something positive. 

Very sorry for all of this once again, please try to understand that it was beyond our control and we will do everything to avoid it from happening again.

Linking websites

One of our members asked us to post a list of websites linking to Lowpriced Quality Goods. So here it is:

All time:

1. Twitter.com
2. Google.com
3. Yandex.com
4. Facebook.com
5. Keywords-monitoring-your-success.com
6. VK.com
7. Educationaltechnologyguy.blogspot.com
8. Reuters.com
9. Mail.ru
10. Reddit.com

This month:

1. Modelmayhem.com
2. Facebook.com
3. Google.com
4. Yandex.ru
5. Nouw.com
6. Rutube.ru
7. Ceipescuirol.blogspot.com
8. Kissies.se
9. Bahnhof.de

This week:

1. Yandex.ru
2. Facebook.com
3. Africanclips.com (Warning! Link contains pornographic content).
4. Nouw.com
5. On-tv.ru
6. Guusbosman.nl
7.Hv-info.ru

February 25th:

1. Facebook.com/OfficialDanielaRaquel
2. Yandex.com
3. Google.com
4. Twitter.com
5. Norway.com
6. Tula.ru

LQG:s YouTube Favourites

Loading...

Latest on LQG